Advertisements

Privacy policy

Sports betting robot - start winning

image_pdfimage_print

Who are we

Our website address is: https://www.inpatch.com.

What personal data we collect and why we collect it
comments

When visitors post comments on the site, we collect the data displayed in the comment form and also the visitor’s IP address and browser’s user agent string to help detect spam.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) can be delivered to the Gravatar service to see if you use it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approving your comment, your profile photo will be visible to the public along with your comment.

Media

If you are uploading images to the site, you should not upload images with embedded location data (EXIF GPS) included. Site visitors can download and extract all site data from images on the site.

Contact Forms
cookies

If you leave a comment on our site, you may choose to store your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so you don’t have to fill out your information again when you write another comment. These cookies will last for a year.

If you have an account and you log into this site, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie does not contain any personal data and is removed when you close the browser.

When you log in, we will set up a series of cookies and save your login information and screen selection choices. Login cookies last for two days, and screen selection cookies last for one year. If you select “Remember Me”, your login will last for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will disappear.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be stored in your browser. This cookie does not contain any personal data and simply provides the insert ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other sites

Articles on this site may contain embedded content (such as videos, images, articles, etc.). Embedded content from other sites behaves in exactly the same way as if the visitor visited the other site.

These sites may collect data about you, use cookies, embed extra third-party tracking, and monitor your interaction with this embedded content, including tracking your interaction with embedded content, if you have an account and logged into the site.

Analytics
Who we share your data with
How long we store your data

If you post a comment, comments and their metadata will be retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comment automatically instead of having them in a moderation queue.

For users who register on our site (if any), we also store the personal information they provide to their user profile. All users may view, edit, or delete their personal information at any time (except that they cannot change their username). Site administrators can also view and edit that information.

What rights do you have over your data

If you have an account on this site, or have posted comments, you may request an exported file containing the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we delete all personal data we hold about you. This does not include any kind of data that we are required to store for administrative, legal or security reasons.

Where we send your data

Visitor comments may be controlled by an automatic spam recognition service.

 

 

Hvem er vi

Vores webstedsadresse er: https://www.inpatch.com.

Hvilke personlige data vi indsamler og hvorfor vi indsamler det

Kommentarer

Når besøgende skriver kommentarer på webstedet, indsamler vi de data, som vises i kommentarformularen, og også den besøgendes IP-adresse og browserens user agent string for at hjælpe med at opdage spam.

En anonymiseret streng som er oprettet ud fra din e-mailadresse (også kaldet et hash), kan leveres til Gravatar tjenesten for at se om du bruger denne. Gravatar tjenestens privatlivspolitik er tilgængelig her: https://automattic.com/privacy/. Efter godkendelse af din kommentar, vil dit profilbillede være synligt for offentligheden sammen med din kommentar.

Medier

Hvis du uploader billeder til webstedet, så bør du undlade at uploade billeder med indlejrede lokalitetsdata (EXIF GPS) inkluderet. Besøgende på webstedet kan downloade og udtrække alle lokalitetsdata fra billeder på webstedet.

Kontaktformularer

Cookies

Hvis du skriver en kommentar på vores websted, kan du vælge at gemme dit navn, e-mailadresse og websted i cookies. Disse er til din bekvemmeligehed, så du ikke skal udfylde dine oplysninger igen, når du skriver endnu en kommentar. Disse cookies vil holde i et år.

Hvis du har en konto, og du logger ind på dette websted, vil vi opsætte en midlertidig cookie for at afgøre om din browser accpeterer cookies. Denne cookie indeholder ikke nogen personlige data og fjernes, når du lukker browseren.

Når du logger ind, vil vi opsætte en række cookies og gemme din logininformation og dine valg af skærmvisning. Login cookies holder i to dage, og skærmvalg cookies holder i et år. Hvis du vælger “Husk mig”, vil dit login holde i to uger. Hvis du logger ud af din konto, vil login cookierne forsvinde.

Hvis du redigerer eller udgiver en artikel, vil en yderligere cookie blive gemt i din browser. Denne cookie indeholder ikke nogle personlige data og opgiver simpelthen indlægsID på den artikel, du lige har redigeret. Den udløber efter 1 dag.

Indlejret indhold fra andre websteder

Artikler på dette websted kan indeholde indlejret indhold (f.eks. videoer, billeder, artikler osv.). Indlejret indhold fra andre websteder opfører sig på nøjagtig samme måde, som hvis den besøgende har besøgt det andet websted.

Disse websteder indsamler måske data om dig, bruger cookies, indlejrer ekstra tredjeparts sporing, og overvåger din interaktion med dette indlejrede indhold, heriblandt at spore din interaktion med indlejret indhold, hvis du har en konto og en logget ind på det websted.

Analytics

Hvem vi deler dine data med

Hvor længe vi gemmer dine data

Hvis du skriver en kommentar, så bliver kommentarer og dens metadata bevaret på ubestemt tid. Dette er så vi kan genkende og godkende enhver opfølgende kommentar automatisk i stedet for at have dem i en moderationskø.

For brugere som opretter sig på vores websted (om nogen), gemmer vi også den personlige information de giver til deres brugerprofil. Alle brugere kan se, redigere, eller slette deres personlige information til enhver tid (med den undtagelse at de ikke kan ændre deres brugernavn). Webstedets administratorer kan også se og redigere den information.

Hvilke rettigheder har du over dine data

Hvis du har en konto på dette websted, eller har skrevet kommentarer, kan du bede om en eksporteret fil med de personlige data vi har liggende om dig, heriblandt alt data, du har givet os. Du kan også bede om, at vi sletter alle personlige data, vi har om dig. Dette indbefatter ikke nogen form for data, som vi er forpligtede til at gemme af administrative, lovmæssige eller sikkerhedsmæssige grunde.

Hvor vi sender dine data

Besøgendes kommentarer kan muligvis blive kontrolleret af en automatisk spam-genkendelse tjeneste.

Advertisements
%d bloggers like this: